ကျောင်းတက်ရန် ကုန်ကျစရိတ်

ကျောင်းတက်ရန် ကုန်ကျစရိတ်

ကျောင်းတက်ရန် လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများ မဝယ်ယူမီ ကုန်ကျနိုင်မည့် စရိတ်များအားလုံးကိုစဉ်းစားပါ။ သင်ကလေး၏ ကျောင်းစရိတ်ကုန်ကျမှုအ၀၀အတွက် ငွေစာရင်းတစ်ခု ရေးဆွဲပါ။


Select your currency*
ကျောင်းတက်ရန် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် မည်မျှရှိမည်ဟု ထင်ပါသနည်း။

$

သင့်တွင် ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသနည်း။

$

ကလေးတစ်ဦးချင်းအတွက် ကုန်ကျနိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ စရိတ်များကို ခန့်မှန်းပါ။
အဝတ်အစား
ကျောင်းဝတ်စုံများ

$

ဖိနပ်များ

$

အားကစား/သင်ခန်းစာများ
အားကစား (သို့မဟုတ်) ဝါသနာပါရာ သင်တန်းများ/ လေ့ကျင့်ရေးများ (ဥပမာ - စန္ဒယား၊ တင်းနစ်၊ ကရာတေး)

$

အားကစား (သို့မဟုတ်) ဝါသနာပါရာ သင်တန်းများ/ လေ့ကျင့်ရေးများ (ဥပမာ - စန္ဒယား၊ တင်းနစ်၊ ကရာတေး)

$

ကျောင်းအထောက်အပံ့များ
စာအုပ်များ

$

မှတ်စုစာအုပ်များ၊ ချုပ်စက်များ၊ စာရေးစက္ကူ

$

ရေးစရာပစ္စည်းကိရိယာများ

$

ကျောပိုးအိတ်

$

အုပ်စိုး/scisors/glu

$

နည်းပညာ (လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ပလက်များ၊ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ)

$

$

အခြားကုန်ကျစရိတ်များ

အဖြေများ

မျှဝေမည်