ပညာရေးကုန်ကျစရိတ် စုဆောင်းခြင်း

ပညာရေးကုန်ကျစရိတ် စုဆောင်းခြင်း

ကောလိပ်ပညာရေးစရိတ်သည် သင်ကြားမှုစရိတ်ထက် ပိုမိုကုန်ကျသည်။ စာအုပ်စာတမ်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နေအိမ်နှင့် အစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။ စုဆောင်းရမည့် ငွေပမာဏ စုစုပေါင်းကို တွက်ချက်ပါ။


Select your currency*
ကောလိပ်အတွက် သင်မည်မျှပေးရမည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသနည်း

အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းပါ။ မှန်ကန်တိကျမှုမရှိသည့် ခန့်မှန်းချက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ငွေကြေးစုဆောင်းမှုမပြုခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းသေးသည်။

$

ကောလိပ်မတက်ရောက်မှီ နှစ်ကာလအပိုင်းအခြား

ကောလိပ်ကျောင်းစရိတ်အတွက် စတင်ပေးရမည့် အချိန်မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း

လက်ရှိစုဆောင်းမှုများ

ယနေ့အထိ မည်မျှစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သနည်း

$

ပျမ်းမျှဘဏ်အပ်ငွေ

တစ်နှစ်အတွင်း အကြိမ်မည်မျှ အပ်နှံမည်နည်း။ အဆိုပါအပ်နှံငွေ ပမာဏ

$

စုဆောင်းငွေစာရင်းပေါ် အတိုးနှုန်း

သင်၏စုဆောင်းငွေအပေါ် မျှော်မှန်းထားရှိသည့် နှစ်စဉ်အတိုးရာခိုင်နှုန်း

%


အဖြေများ

မျှဝေမည်